• Suomi
  • English
  • Deutsch
  • Русский
  • Svenska

Ruuvipaalu - nopea ja vaivaton menetelmä kaikkeen perustamiseen

Ruuvipaalu käytössä

Tutustu käyttökohteisiin

Ruuvipaalun asennus

Katso miten ruuvipaalu asennetaan

Lähin jälleenmyyjäsi

Hae postinumerolla

Anna postinumero:

Pyydä yhteydenotto

Autamme mielellämme

Ruuvipaalujen yleiset myyntiehdot

1. Soveltamisala
Nämä ehdot koskevat Porvoon Paalupiste Oy:n (jatkossa Paalupiste Oy) myymiä ruuvipaaluja, ja paalutarvikkeita. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.
 
2. Kaupan päättäminen
2.1 Tarjous
Paalupiste Oy:n tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä.
Tarjous ja siihen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet ovat Paalupiste Oy:n omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle tai käyttää hyväkseen tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä teknisiä ratkaisuja.
Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksen­tekopäivänä, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu.
 
2.2 Sopimuksen syntyminen
Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä Paalupiste Oy:n tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kunPaalupiste Oy on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran. Ostajan tilauksen poiketessa Paalupiste Oy:n tarjouksesta, kaupan katsotaan syntyneen Paalupiste Oy:n tarjouksenmukaisin ehdoin, ellei myyjä ole kirjallisesti muuta vahvistanut.
 
3. Myyjän velvollisuudet
3.1 Toimitusaika
Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:
a) sopimuksen tekopäivästä viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen saapumisesta Paalupiste Oy:lle
b) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta
c) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta
 
3.2 Toimitusehdot
Ellei toisin ole sovittu, toimituksissa noudatetaan Finnterms-ehtoja. Mikäli toimituslausekkeesta ei ole sovittu, tavara on osta­jan noudettavissa Paalupiste Oy:n varastolla sovittuna päivänä tai ajanjak­sona tai jos aikaa ei ole mää­rätty, kohtuullisen ajan kuluessa.
 
3.3 Vaaranvastuun siirtyminen
Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimitus­lausek­keesta muuta johdu. Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun Paalupiste Oy on tehnyt sen mitä siltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollis­tamiseksi.
 
3.4 Takuu
Myydylle uudelle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin sovita. Mikäli kaupan kohteena on käytetty tavara, sille annetaan korjaustakuu vain, jos siitä on erikseen kirjallisesti sovittu. Paalupiste Oy:n takuuvastuu rajoittuu vain tavaran korjaamiseen takuuehtojen määrittelemällä tavalla.
 
3.5 Tavaran ominaisuudet
Paalupiste Oy vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden Paalupiste Oy:n kirjallisesti antamien, nimenomaan kyseiseen kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa Paalupiste Oy:lle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.
 
3.6 Viivästys
Paalupiste Oy on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta Paalupiste Oy tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja Paalupiste Oy:n toimitus tämän johdosta viivästyy, Paalupiste Oy ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.
Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.
Jos viivästys johtuu Paalupiste Oy:n tuottamuksesta, ostaja voi vaatia korvausta osoittamastaan välittömästä vahingosta. Mikäli muuta ei ole sovittu vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % myöhäs­ty­neen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonais­määrä voi kuitenkin nousta enintään 5,0 %:iin myöhästyneen toimituksen arvosta.
 
3.7 Välilliset vahingot
Paalupiste Oy ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.
 
4. Ostajan velvollisuudet
4.1 Kauppahinta
Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Paalupiste Oy:llä on kuitenkin oikeus tarkistaa kauppa­hintaa jäljempänä kohdassa 4.3. määritellyillä edellytyksillä. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta on Paalupiste Oy:n veloittama käypä hinta.
 
4.2 Maksuaika
Ellei maksuehdosta ole toisin sovittu, maksuaika määräytyy Paalupiste Oy:n yleisesti käyttämän mak­sueh­don mukaan. Varastotoimitusten osalta laskun mukaisen maksuajan laskenta alkaa las­kutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.
Mikäli kauppahintaa ei makseta määrä-aikana, eikä tämä johdu Paalupiste Oy:stä, Paalupiste Oy:llä on oikeus viivyttää jatko-toimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus annettu. Paalupiste Oy:llä on oikeus pidättäytyä toimituksista myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Tästä viivytyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ostajalla ei ole oikeus esittää.
 
4.3 Kauppahinnan tarkistaminen
Paalupiste Oy pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mi­käli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut tavaran­toimitta­jas­ta riippumat­tomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset mak­sut muuttuvat ennen ostajan maksu-suoritusta. Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttues­sa myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samas­sa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapah­tumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit myyvät ulkomaan valuuttaa.
Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa mak­supäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta. Jos valuut­ta­kurssi muuttuu laskun erään­tymispäivän jälkeen eikä kaup­pahintaa ole tuolloin maksettu, määräytyy euromää­räi­nen hinta kuitenkin vähintään erään­tymispäivän kurssin mu­kaan.
 
4.4 Maksun viivästyminen
Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta korvausta Paalupiste Oy:n kulloin­kin soveltaman korkokannan mukaisesti las­kun mukaises­ta eräpäivästä lukien. Paalupiste Oy:llä on lisäksi oikeus periä kohtuulliset perin­täkulut.
 
4.5 Ostajan viivästys
Mikäli Paalupiste Oy joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, Paalupiste Oy:llä on oikeus kohdan 4.4. mukaiseen korvaukseen viivästysajalta. Lisäksi Paalupiste Oy:llä on oikeus korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, varastointikuluista ja tavaran vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta.
 
4.6 Vakuudet
Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Paalupiste Oy on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli sillä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta.
 
4.7 Reklamaatio ja virheen korjaaminen
Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä Paalupiste Oy:lle 8 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Paalupiste Oy:llä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. Ostajalla ei myöskään ole oikeutta vaatia hyvitystä jos rakennuskohteessa ei ole suoritettu maaperätutkimusta tai jos kohteen perustussuunnitelmassa esiintyy puutteita. Perustussuunnitelma tulee olla pätevöityneen rakennessuunnittelijan laatima. Asiakkaalle räätälöidyillä tuotteilla ei ole palautusoikeutta. Jos paalutusurakoitsija on muu kuin Paalupiste Oy, tulee reklamaatiot asennuksen osalta osoittaa urakoitsija-yritykselle kaikissa tapauksissa joissa asennuksen suorittava yritys laskuttaa tehdystä työstä suoraan tilaajaa, siitäkin huolimatta, että paalutuksesta vastaava aliurakoitsija on tilattu Paalupiste Oy:n kautta.
 
5. Sopimuksen purkaminen
5.1 Ostajan oikeus purkuun
Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuk­sen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.
Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.
 
5.2 Myyjän oikeus purkuun
Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu Paalupiste Oy:stä, on Paalupiste Oy:llä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Paalupiste Oy:llä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti.
Paalupiste Oy voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja myyjän asettamassa määräajassa. Jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan, myyjällä on oikeus purkaa kauppa 8 päivän kuluttua siitä, kun Paalupiste Oy on kehottanut ostajaa noutamaan tai vastaanottamaan tavaran, ellei ostaja ole Paalupiste Oy:n mainittua kehotusta noudattanut. Jos ostaja ilman hyväk­syttävää syytä purkaa kaupan, tai jos Paalupiste Oy purkaa sen ostajan sopimusrikkomuksen vuoksi, ostaja on velvol­linen maksamaan Paalupiste Oy vahingon­korvausta vähintään 20 % tavaran kauppahinnasta.
Paalupiste Oy:llä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli tavaran maahantuonti tulee mahdotto­maksi tai olennaisesti Paalupiste Oy:n alun perin edellyttämää kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuk­sen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoimen johdosta (esim. tuontikatot ja -rajoitukset tai korotetut tullit).
 
5.3 Ylivoimainen este
Paalupiste Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Paalupiste Oy ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauk­sia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, Paalupiste Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Paalupiste Oy ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja Paalupiste Oy voi myös purkaa sopimuksen.
 
6. Vakuutus
Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoit­taman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on erikseen sovittava.
 
7. Vastuu tavaran aiheuttamasta vahingosta
Paalupiste Oy:n joutuessa vastaamaan kolmannelle aiheutuneesta vahingosta tai tappiosta ostajan on hyvitettävä Paalupiste Oy:lle tästä aiheutunut menetys, jos myyjä jäljempänä a) ja b) kohtien mukaisesti on vapautettu ostajalle aiheutuvasta vastaavasta vahingosta tai tappiosta. Kun tavara on ostajan hallinnassa, myyjä ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu:
a) kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus
b) ostajan valmistamaan tuotteeseen tai valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen
Vastuunrajoitusta ei sovelleta myyjän syyllistyttyä törkeään huolimattomuuteen. Kolmannen osapuolen esittäessä ostajalle tai Paalupiste Oy:lle tähän kohtaan perustuvan korvausvaatimuksen, siitä on heti ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle.
 
8. Omistusoikeuden siirtyminen
Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu Paalupiste Oy:lle, ja kaikki kauppaan perustuvat sitoumukset on myyjään nähden täytetty. Jos ostaja laiminlyö kauppahinnan maksamisen on Paalupiste Oy oikeutettu lunastamaan kyseisen kaupan alaiset tuotteet niiltä osin kuin kauppahinnan maksaminen on laiminlyöty.
 
9. Ilmoitukset
Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.
 
10. Käytetty tavara
Käytetty tavara myydään sellaisena kuin se on kaupantekohetkellä ja on ollut ostajan tarkastettavissa, eikä Paalupiste Oy:llä ole mitään vastuuta tavaran virheestä, ellei Paalupiste Oy ole antanut nimenomaista kohdan 3.4. mukaista kirjallista korjaustakuuta.
 
11. Vaihtoesine
Omistusoikeus kauppahinnan suorituksena tai osasuorituksena ostajan Paalupiste Oy:lle luovuttamaan vaihtoesineeseen siirtyy Paalupiste Oy:lle silloin, kun ostaja luovuttaa sen Paalupiste Oy:n hallintaan. Vaihtoesine on luovutettava Paalupiste Oy:lle tämän varastossa viimeistään silloin, kun Paalupiste Oy luovuttaa kaupan kohteena olevan tavaran ostajalle. Ostaja on velvollinen luovuttamaan vaihtoesineen Paalupiste Oy:lle siinä kunnossa ja siten varustettuna kuin se oli Paalupiste Oy:n suorittamassa tarkastuksessa. Jos vaihtoesine poikkeaa tästä tavanomaisesta käytöstä aiheutunutta kulumista lukuun ottamatta, vaihtoesineelle määriteltyä hintaa alennetaan poikkeamaa vastaavasti. Ostaja vastaa siitä, että vaihtoesine on täysin maksettu ja ostajan omistama sekä on ollut ostajan omassa käytössä. Ostaja vastaa siitä, ettei vaihtoesineeseen ole vahvistettu kiinnityksiä eikä sitä ole ulosmitattu. Ostaja vastaa kaikkien verojen ja vakuutusmaksujen maksamisesta, jotka on maksettava vaihto­esineen luovutusta edeltäneeltä ajalta. Ostaja on velvollinen luovuttamaan Paalupiste Oy:lle vaihtoesineen rekisteröimistä varten tarvittavat asiakirjat.
 
12. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tästä kaupasta syntyneet erimielisyydet ratkaistaan, ellei toisin ole sovittu, Porvoon käräjä­oikeu­des­sa.
 
13. Voimassaolo
Nämä 1.1.2010 alkaen sovellettavat Paalupiste Oy:n yleiset myyntiehdot korvaavat aikaisemmat yleiset myyntiehdot ja ovat voimassa toistaiseksi.
 

Ruuvipaalun edut

Asennus voidaan suorittaa ahtaissakin tiloissa

Ruuvipaalu voidaan asentaa myös sisätiloissa ja seinien vieressä, soveltuu myös vaikeiden kulkuyhteyksien päässä oleviin kohteisiin.

Ei häiritse maaperää

Kevyen asennuskaluston vuoksi asennus ei aiheuta maaperän häiriintymistä.

Erinomainen puristus- ja vetomurtokuorma

Mahdollistaa rakentamisen heikoille maaperille.

Helppo rakentaa

Erilaiset kiinnikkeet mahdollistavat ruuvipaalun vaivattoman kiinnityksen muihin rakennelmiin.

Heti valmis käytettäväksi

Ei kuivumisaikaa, voidaan asentaa kaikissa sääolosuhteissa, myös vedenalaiset perustukset.

Kustannustehokas

Nopea asennus, ei mittavia maansiirtotöitä, ei routaeristystä, ei salaojitusta, ei valutöitä, mahdollisuus asentaa käsin esim.rautakangen avulla, edullinen kuljettaa ja varastoida.

Lukemattomia käyttökohteita

Uudisrakennukset ja laajennukset, kesämökit, varastot, autokatokset, terassit, aidat, laiturit, valopylväät, liikennemerkit, putkilinjastot, maatalouden- ja teollisuuden rakennukset, ym.

Meluton ja tärinätön asennus

Voidaan käyttää paikoissa, joissa melu ja tärinä häiritsevät ympäristöä. Mahdollistaa asennuksen kaikkina vuorokaudenaikoina.

Pitkäikäinen perustusmenetelmä

Kuumasinkityt ruuvipaalut kestävät hyvin korroosiota vastaan.

Uudelleenkäytettävyys

Ruuvipaalu voidaan kiertää ylös ja käyttää uudelleen. Soveltuu hyvin tilapäisiin rakennuksiin.

Vaivaton ja nopea asennus

Ruuvipaalun asentaminen vie aikaa vain muutamia minuutteja.

Ympäristöystävällinen

Käsin asentamisen mahdollisuus ja kevyt asennuskalusto suojelevat pihoja ja istutuksia.

Paalupisteen blogi

18.2.2016
Nyt löydät Paalupisteen somesta!! Twitter: https://twitter.com/Paalupiste Instagram:...
11.9.2012
Ruuvipaalujen takuuaikoja on pidennetty entisestään; ECO-malliston takuuaika on 20 vuotta...